Pensioen in eigen beheer per 1 juli 2017 afgeschaft!

De overheid is dan eindelijk, na jaren van overleg, tot een definitief besluit gekomen, pensioenopbouw in eigen beheer is per 1 juli 2017 niet meer mogelijk!

Download de nieuwsbrief door te klikken op: Einde pensioen in eigen beheer per 1-7-2017 een feit, nieuwsbrief april 2017 of lees de nieuwsbrief in zijn geheel hieronder; U kunt hier ook Uitfaseren pensioen in eigen beheer, checklist voor de DGA en het informatieformulier Belastingdienst Uitfaseren Pensioen Eigen Beheer downloaden.

Einde opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om als dga fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op, zorg dan dat de opbouw voor 1 juli 2017 met een besluit van de algemene vergadering en een overeenkomst wordt beëindigd. Heeft u een deel van uw dga-pensioen verzekerd en loopt de polis na 1 juli 2017 door? Laat dan uw pensioenbrief aanpassen. Over de nodige aanpassingen van de polis(sen) dient u tijdig te overleggen met uw adviseur en/of de verzekeraar.

Wordt de opbouw van het pensioen in eigen beheer niet vóór 1 juli 2017 stopgezet, dan loopt de opbouw door en is de aanspraak vanaf 1 januari 2017 belast. Zorg daarom dat de opbouw op tijd wordt stopgezet!

Vraag om advies over uw mogelijkheden met uw pensioen in eigen beheer! Vanaf 1-7-2017 zijn er namelijk drie mogelijkheden om het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer af te wikkelen:

  • Fiscaal geruisloos afstempelen op basis van de fiscale waarde, gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente;
  • Fiscaal geruisloos afstempelen op basis van de fiscale waarde, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting (ODV);
  • Het ongewijzigd afwikkelen van het bestaande pensioen in eigen beheer à is het pensioen eerder al premievrij gemaakt, of wordt dit alsnog gedaan, dan dient elk jaar een actuariële berekening met de stand per 31-12 van dat jaar te worden gemaakt.

Afkopen kan in 2017, 2018 en 2019. De korting wordt echter elk jaar lager: van 34,5% in 2017, naar 25% in 2018, tot 19,5% in 2019. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015. Koopt u af in 2017, dan bent u dus loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Daarnaast is er premie zorgverzekeringswet over de afkoop-som verschuldigd (tot het maximum premie-inkomen). Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Bij afkoop in 2017, 2018 of 2019 bent u geen revisierente verschuldigd.

Een voorbeeld:

Stel dat de commerciële waarde op 31-12-2015 € 325.000 bedraagt en de fiscale waarde bedraagt

€ 120.000; de fiscale waarde kan dan worden afgekocht met een korting van 34,5%. Dat betekent dus dat de DGA over € 120.000 -/- € 41.400 (34,5%) = € 78.600 maximaal 52% loonbelasting verschuldigd is. De DGA draagt in dit voorbeeld dan dus € 40.872 (52%) af aan de fiscus en ontvangt op zijn privé-rekening € 79.128. De vermogenspositie op de balans zal vervolgens ten positieve worden gecorrigeerd door de afname van de pensioenverplichting.

Ook omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) kan in de jaren 2017, 2018 en 2019. Zet u het opgebouwde pensioen in eigen beheer om in een oudedagsverplichting en wilt u vervolgens alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met de voor dat jaar geldende korting en zonder revisierente. Op de pensioendatum moet de dga de verplichting omzetten in een lijfrente die ten minste 20 jaren uitkeert. De dga kan er ook voor kiezen om de reserve aan een verzekeraar of bancaire instelling over te dragen. In dat geval gelden de “normale” lijfrentevoorwaarden.

Welke keuze u moet maken is niet eenvoudig te bepalen. Bovendien is niet elke keuze altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de liquide middelen voor afrekening met de Belastingdienst ontbreken, of omdat de instemming van een (ex-)partner nodig is. Overleg over uw mogelijkheden en de voor- en nadelen van de mogelijke keuzes in uw persoonlijke situatie.

Overdracht extern verzekerd pensioendeel (polis bij verzekeraar dus!) naar eigen beheer vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk: heeft u ook nog een deel van uw pensioen extern bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd en wilt u de waarde overdragen naar eigen beheer, dan kan dit alleen als het verzoek daartoe voor 1 juli 2017 is ingediend! Overdracht kan aantrekkelijk zijn als u het pensioen in eigen beheer ongewijzigd wilt afwikkelen, of wilt omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Terughalen naar eigen beheer is in het algemeen fiscaal nadelig als u wilt afkopen. Bij afkoop kan de korting niet worden toegepast op dit deel van het pensioen, omdat dit op 31 december 2015 nog niet in eigen beheer verzekerd was!

Het is overigens niet altijd mogelijk (polis wel of niet onder de Pensioenwet vallend?) of voordelig om de polis naar eigen beheer over te brengen. Of de verzekeringen ongewijzigd door kunnen lopen bij de verzekeraar is ook de vraag. Laat u daarom goed informeren en adviseren over de consequenties. Kortom, wat zijn de voorwaarden van de polis die wordt afgekocht? Is een garantie-kapitaal verzekerd? Vervalt de winstdeling als wordt afgekocht? Brengt de verzekeraar kosten in rekening bij afkoop? Hoe zit het met de risicodekking op de polis? Moet deze dekking gehandhaafd blijven in verband met de gezondheidstoestand van de dga?

Het omzetten van de pensioenpolis naar een zogenoemde dekkingspolis kan misschien uitkomst bieden, maar ook dan zullen bovengenoemde vragen eerst beantwoord moeten worden.

Daarnaast leidt omzetting naar een dekkingspolis (kapitaalverzekering van de BV) tot een hogere fiscale pensioenverplichting. En, niet onbelangrijk, bij afkoop van het pensioen in eigen beheer telt de poliswaarde niet mee voor de korting (deze waarde maakt immers geen deel uit van de fiscale waarde van de pensioenaanspraak in eigen beheer op 31-12-2015)!

Is het overbrengen van het kapitaal uit de polis naar eigen beheer mogelijk en kiest u voor overbrengen van de externe verzekering naar eigen beheer, zorg dan dat uw verzoek voor 1 juli 2017  door de externe verzekeraar ontvangen is. De administratieve afhandeling mag dan later plaatsvinden. Let echter goed op, sommige verzekeraars willen betreffend verzoek om administratieve redenen eerder ontvangen!!

Overleg met uw (ex)partner over uw pensioen in eigen beheer

Als u uw pensioen in eigen beheer wilt afkopen of omzetten, dan zal uw (ex-)partner moeten instemmen omdat deze handelingen ook gevolgen hebben voor zijn/haar pensioenrechten.

Uw (ex-)partner zal schriftelijk moeten instemmen met de afkoop of omzetting en hij/zij dient gecompenseerd te worden!

Dividend uitkeren na afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer?

Vanwege de aanwezigheid van de pensioenverplichting in eigen beheer, kan in veel gevallen geen dividend uitgekeerd worden. Door afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer zal het eigen vermogen van de BV verbeteren. De mogelijkheid om dividend uit te keren neemt daarmee toe. Bovendien bestaat er dan geen risico meer dat de dividenduitkering wordt aangemerkt als een pensioenafkoop met de daarbij behorende, behoorlijk oplopende belastingaanslagen.

Voordat u dividend uit kunt keren zal de algemene vergadering (van aandeelhouders) eerst moeten vaststellen, of het eigen vermogen ook na de uitkering groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (balanstest). Hierna moet het bestuur nog goedkeuring geven. Deze goedkeuring kan niet worden gegeven als het bestuur weet, of redelijkerwijs behoort te voorzien, dat de BV na uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (uitkeringstoets).

Heeft u vragen, of heeft u interesse in een persoonlijke analyse, een berekening “uitfaseren pensioen in eigen beheer” en een advies, neemt u dan contact met ons op.