Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting in coronatijd

Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting in coronatijd

 

Talloze werkgevers worden door het coronavirus gedwongen tot ingrijpende maatregelen. Verkorting van de arbeidsduur van (een deel van) hun werknemers is daar een voorbeeld zijn. Een relevante pensioenvraag voor werknemers is of de opbouw van hun pensioenrechten dan ongewijzigd kan doorlopen. De Belastingdienst geeft daarover uitleg.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft antwoorden op deze vraag gepubliceerd op de pensioensite van de Belastingdienst. Zie hier de volledige toelichting.

Samengevat stelt de Belastingdienst dat zich drie situaties kunnen voordoen:

  1. Ten tijde van de arbeidsduurverkorting blijft de dienstbetrekking geheel in stand. Er blijft dan sprake van een pensioengevende diensttijd. Als de loonsverlaging kan worden betiteld als gebruikelijk, wordt de pensioenopbouw voortgezet over het loon dat werd genoten voorafgaand aan de tijdelijke arbeidsduurverkorting.
  2. Het is ook mogelijk dat de dienstbetrekking tijdens de arbeidsduurverkorting tijdelijk (gedeeltelijk) wordt beëindigd. Als de werknemer in dat geval een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (bv WW-uitkering), dan is sprake van pensioengevende diensttijd. De pensioenopbouw wordt ook dan voortgezet over het loon dat werd genoten voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting.
  3. Het derde scenario is arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

Werkgevers én werknemers zullen hier de komende tijd ongetwijfeld vragen over gaan stellen. Bijvoorbeeld ook over de consequenties bij aanpassing van het loon, of als de pensioenpremie niet meer (geheel of gedeeltelijk) kan worden voldaan. Pensioenprofessionals die lid zijn van de Pensioenorde staan klaar voor deze en andere vragen.