Zakelijke verzekering

Verzekeringen voor ondernemer, bedrijf en personeel

Ask4benefits is gespecialiseerd in verzekeringen voor de (startende) ondernemer, het MKB en groot zakelijk. Op basis van een inventarisatie en risico-analyse adviseren wij jou over preventie, verzekerbare risico’s, sociale wetgeving, arbodienstverlening en verzuim.

Wij bieden op maat gesneden verzekeringen voor de ondernemer zelf, voor het bedrijf en het personeel. Ask4benefits is een onafhankelijk advieskantoor en biedt een transparante dienstverlening.

Als ondernemer kun je te maken krijgen met persoonlijke risico’s en bedrijfsrisico’s.  Je krijgt onder andere te maken met:

Ziektekosten

Als ondernemer dien je jezelf te verzekeren voor de gevolgen als gevolg van ziekte, bijvoorbeeld door een ziektekostenverzekering af te sluiten. In aanvulling op de verplichte basis-verzekering kun je één of meer aanvullende verzekeringen afsluiten. Ask4benefits beschikt over een premie- en voorwaardenvergelijkingsprogramma en een aantal aantrekkelijke zorgcollectiviteiten.  We adviseren je graag over de mogelijkheden van een passend pakket voor jou en jouw gezin. En heb je personeel in dienst, dan bieden wij jou en jouw werknemers aantrekkelijke collectieve oplossingen.

Arbeidsongeschiktheid en ongevallen

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn groot, zowel voor een directeur-grootaandeelhouder, de zelfstandig ondernemer, de freelancer als de werknemer. De overheid biedt immers steeds minder of soms helemaal geen zekerheid op dit vlak. Het risico van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid in jouw hoedanigheid van dga of zelfstandig ondernemer kun je met een arbeidsongeschiktheidsverzekering afdekken. Aanvullend kun je een ongevallenverzekering afsluiten, om een extra eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval te verzekeren.

De risico’s van tijdelijke of langdurige uitval van personeel kun je afdekken met een ziekteverzuimverzekering, eventueel aangevuld met verschillende WIA-dekkingen en arbodienstverlening.

Met een collectieve ongevallenverzekering met werktijden- of 24-uursdekking verzeker je jouw personeel tegen de gevolgen van een ongeval. De uitkering bij een gedekte schade kan een van tevoren overeengekomen vast bedrag of bijvoorbeeld een uitkering in de vorm van één of twee keer het jaarloon zijn.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kun je aansprakelijk worden gesteld voor letsel- en zaakschade aan derden door toedoen van jou zelf of jouw personeel. Ook kun je aansprakelijk zijn voor schade die jouw personeel tijdens werkzaamheden lijdt. Deze risico’s kunt je afdekken met een aansprakelijkheidsverzekering. In bepaalde beroepen en bedrijven kun je bovendien het risico van vermogensschade afdekken, die opdrachtgevers oplopen door onjuist of onvolledig advies, constructiefouten en dergelijke, middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurders kunnen zich verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Klik op Aansprakelijkheid, het hoe en waarom voor meer informatie.

Opstal, inventaris en goederen

Vanzelfsprekend wil je jouw bedrijfspand of woon-/winkelpand goed verzekeren tegen de gevolgen van brand, storm, ontploffing, inbraak, blikseminslag, inductie en waterschade. Met een inventaris-/goederenverzekering verzeker je schade aan goederen en inventaris tegen deze risico’s. Met een computerverzekering kun je schade aan kostbare netwerkservers, computers, beeldschermen, laptops en randapparatuur verzekeren. Je kunt zelfs software en de kosten van reconstructie meeverzekeren.

Bedrijfsschade

Door brand of andere incidenten kan productie in jouw bedrijf stilvallen. Dit terwijl de vaste lasten, zoals lonen, gewoon doorbetaald moeten worden. Met een bedrijfsschadeverzekering of een machinebreukbedrijfsschadeverzekering kun je de gevolgen van een bedrijfsstilstand of stilstand van een specifieke machine opvangen. Je verzekert de bruto winst (netto winst + vaste lasten) en zorgt er hiermee voor dat je de lonen en andere vaste lasten kunt blijven betalen tijdens herstelwerk aan of wederopbouw van het bedrijfspand. Zo kun je zo snel mogelijk weer verder met jouw onderneming.

Transport en vervoer

Transport, opslag en laden en lossen brengen risico’s met zich mee. Een transportverzekering dekt deze risico’s. Ook kun je jouw bedrijfsauto’s verzekeren voor aansprakelijkheid (de verplichte WA-dekking), diefstal, inbraak, aanrijdingen, eenzijdige ongevallen en ruitbreuk. Heb je meerdere bedrijfsauto’s, dan bieden wij aantrekkelijke tarieven!

In combinatie met de bestelautoverzekering sluiten veel ondernemingen een eigen vervoerverzekering af. Hiermee wordt de schade aan of verlies van goederen en gereedschappen in (bestel)auto’s tijdens transport of door inbraak of diefstal afgedekt.

Ziekteverzuim

Langdurige ziekte van een werknemer is vervelend, voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als ondernemer. Tegen de gevolgen van (langdurig) ziekteverzuim kun je je als bedrijf verzekeren. Je kunt ervoor kiezen een eigen risico (wachttermijn) van bijvoorbeeld twee of zes weken in te bouwen in het eerste jaar van verzuim, om zo de premie te drukken. Het is mogelijk de ziekteverzuimverzekering af te sluiten in combinatie met een arbocontract en één of meerdere wia-verzekeringen, zoals een wga hiaat- en een wia excedentverzekering.

Verzekeringspakket

Diverse verzekeraars bieden pakketpolissen aan waarin je jouw bedrijfs- en personeelsverzekeringen kunt samenvoegen. Voor de ZZP-er zijn er verzekeringspakketten, waarin zowel de privé- als de zakelijke verzekeringen kunnen worden verzekerd. Door verzekeringen zoveel als mogelijk onder te brengen in één pakket bij dezelfde verzekeraar, voorkom je dubbele dekkingen, bespaar je kosten en administratieve rompslomp, krijg je aantrekkelijke kortingen op de premie, kun je betalen in termijnen zonder extra kosten en heb je altijd een duidelijk overzicht van al jouw verzekeringen.

Voorkomen is beter dan genezen. Het nemen van preventieve maatregelen, zoals een adequate voorbereiding op calamiteiten, is goud waard. Ook daarover kunnen wij je uitgebreid informeren en adviseren.